PrivacybeleidPrivacybeleid

 

WET ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)


Algemeen.

Met ingang van 25 mei 2018 vervalt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) en zal door de Autoriteit Persoonsgegevens worden toegezien op naleving van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Wat betekent dit voor u?

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe wat in mijn vermogen ligt om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

 

Welke gegevens gebruik ik in uw dossier?

 • Naam, adres, woonplaats
 • Telefoon
 • Email: Het emailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van een herinnering van uw afspraak en eventueel voor het digitaal verzenden van uw faktuur. Er zullen geen aanbiedingen of nieuwbrieven worden gestuurd.
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Huisarts
 • Medische gegevens, verkregen middels een anamneseformulier, basisfunctie onderzoek en behandeling.
 • Foto’s of verwijzingen door huisarts of andere therapeut.

 

Gegevens op de zorgnota.

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u of ik deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals Neuromusculaire therapie
 • De kosten van het consult

 

Hoe worden de dossiers bewaard?

Alle gegevens worden zorgvuldig bewaard in een speciaal softwareprogramma, genaamd “Podonet”. Het programma is beveiligd met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard en daarna vernietigd/verwijderd.

Bij ziekte of overlijden worden alle dossiers overgedragen aan mijn collega Hanneke Schuiling, Burgemeester Falkenaweg 40, 8442 LD Heerenveen. www.trimas.nl

 

 

Wat te doen bij een datalek of incident ?

 • (Bijna) Incident signaleren via een VIM formulier die op aanvraag te verkrijgen is in de praktijk.
 • VIM formulier (Veilig incident melden) invullen en toevoegen aan het dossier van de cliënt.
 • Incident op de agenda zetten bij incidentengroep.
 • Incidenten worden besproken in een incidentengroep, bestaande uit:  Hanneke Schuiling te Heerenveen  www.trimas.nl, Linda Timmermans te Zevenhuizen www.massagepraktijklinda.nl 
 • Overleg met cliënt en zorgen voor de juiste afwikkeling van het incident.
 • Indien nodig een incidenten coördinator van Quasir inschakelen. Quasir zal bij de behandeling van een klacht gericht zijn op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. 

 

Voor  meer vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.